Kredyt - co to takiego?

Zanim zdecydujemy się na kredyt warto wiedzieć, czym on jest oraz gdzie można znaleźć stosowne dokumenty prawne normujące jego udzielanie i spłatę.

Zagadnienia związane z działalnością banków, w tym także z udzielaniem kredytów, normuje Prawo Bankowe, ustawa z dnia 29. 08. 1997 roku z późniejszymi zmianami. Najważniejsze informacje o kredytach zawarte są w 5 rozdziale tej ustawy „Kredyty i pożyczki pieniężne oraz zasady koncentracji wierzytelności”. Kolejnym dokumentem, który określa warunki przyznawania i obsługiwania kredytów, jest Ustawa o Kredycie Konsumenckim z 20 lipca 2001 roku. Z punktu widzenia konsumenta jest ona bardziej przydatna, ponieważ zawiera wiele informacji dotyczących ochrony kredytobiorcy i jego praw.

Wszystkie informacje dotyczące kredytu zawarte są w umowie kredytowej. Jest ona zawierana na piśmie, w dwóch, jednakowo brzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron. Umowa kredytowa zgodnie z art. 69.2 powinna zawierać:

 • strony umowy;
 • kwotę kredytu i walutę, w jakiej został udzielony;
 • cel, na jaki przyznano nam kredyt;
 • zasady, na jakich będzie odbywać się spłata i jej ostateczny termin;
 • rzeczywistą wysokość oprocentowania i warunki jego zmiany,
 • informacje na temat dodatkowych opłat i prowizji
 • zabezpieczenie kredytu
 • zakres uprawnień banku odnośnie kontroli wykorzystania kredytu i jego spłaty
 • termin i sposób przekazania kredytobiorcy przyznanych mu środków
 • wysokość prowizji
 • warunki i sposób zmiany umowy kredytowej