Koszty kredytów

Podstawowym kosztem kredytu, jest oprocentowanie, czyli opłata, jaką bank pobiera za używanie jego pieniędzy. Oprocentowanie kształtuje się na różnym poziomie, w zależności od wysokości kredytu, jego rodzaju, okresu spłaty czy waluty. Różnice mogą sięgać nawet kilku punktów procentowych. Jest ono ustalane na podstawie stopy procentowej WIBOR, która mówi o wysokości oprocentowania pożyczek na rynku międzybankowym. Gdy bierzemy kredyt w walucie obcej podstawą do obliczania oprocentowania jest LIBOR, czyli analogiczna stopa procentowa funkcjonująca na rynku międzybankowym w Londynie albo funkcjonująca na rynku europejskim EURIBOR.